Μείωση επιτοκίων απο την ΕΚΤ κατά 10 μονάδες βάσης στο 0,15%

Ντράγκι: Πακέτο πέντε σημείων για την τόνωση της οικονομίας

Πακέτο μέτρων για την περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής και τη στήριξη του δανεισμού της πραγματικής οικονομίας ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, με στόχο της στήριξη της οικονομίας της Ευρωζώνης.

Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει περαιτέρω μειώσεις των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ, στοχευμένες πράξεις μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης, προπαρασκευαστικές εργασίες που σχετίζονται με τις οριστικές αγορές τίτλων που προέρχονται από τιτλοποίηση και επιμήκυνση του σταθερού επιτοκίου, πλήρεις διαδικασίες κατανομής της επιπλέον ρευστότητας. Επιπλέον, η ΕΚΤ αποφάσισε να αναστείλει τη λειτουργία του προγράμματος αποστείρωσης της επιπλέον ρευστότητας στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Τίτλων.

Οι αποφάσεις βασίζονται στην οικονομική ανάλυση της ευρωζώνης, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες μακροοικονομικές προβλέψεις των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ. Στόχος της ΕΚΤ είναι η αποκατάσταση των ρυθμών πληθωρισμού σε επίπεδα πιο κοντά στο 2%. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΚΤ, οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα εξακολουθούν να είναι σταθεροποιημένες σε επίπεδα συμβατά με τον στόχο για τη διατήρηση του πληθωρισμού κάτω, αλλά πλησίον του 2%.

Τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα για μια παρατεταμένη χρονική περίοδο λαμβάνοντας υπόψιν τις προοπτικές για τον πληθωρισμό. Η προσδοκία αυτή ενισχύεται περαιτέρω από τις σημερινές. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Ντράγκι, εάν απαιτηθεί, η ΕΚΤ θα ενεργήσει γρήγορα με περαιτέρω μέτρα χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής.

Αναλυτικά τα μέτρα:

Η ΕΚΤ αποφάσισε σήμερα να μειώσει το επιτόκιο για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος κατά 10 μονάδες βάσης στο 0,15% και το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης κατά 35 μονάδες βάσης στο 0,40%. Το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων μειώθηκε κατά 10 μονάδες βάσης στο -0.10%. Οι αλλαγές αυτές θα τεθούν σε ισχύ στις 11 Ιουνίου 2014.

Δεύτερον, προκειμένου να στηρίξει τον τραπεζικό δανεισμό προς τα νοικοκυριά και τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, εξαιρουμένων των δανείων προς τα νοικοκυριά για αγορά κατοικίας, η ΕΚΤ αποφάσισε να πραγματοποιήσει μια σειρά από πράξεις μακροπρόθεσμης στοχευμένης αναχρηματοδότησης (TLTROs). Όλα τα προγράμματα TLTROs θα ωριμάσουν το Σεπτέμβριο του 2018, δηλαδή σε περίπου 4 χρόνια. Οι αντισυμβαλλόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να δανείζονται, αρχικά, το 7% του συνολικού ποσού των δανείων τους προς τη ζώνη του ευρώ σε μη χρηματοπιστωτικά ιδιωτικά ιδρύματα, εξαιρουμένων των δανείων προς τα νοικοκυριά για αγορά κατοικίας, μέχρι την ημερομηνία 30 Απριλίου 2014.

Το ποσό των TLTROs ανέρχεται σε περίπου 400 δις ευρώ. Για το σκοπό αυτό, δύο διαδοχικά προγράμματα TLTROs θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2014. Εξάλλου, από τον Μάρτιο του 2015 έως τον Ιούνιο του 2016, όλοι οι αντισυμβαλλόμενοι θα είναι σε θέση να δανειστούν, σε τριμηνιαία βάση, μέχρι και τρεις φορές το ποσό του καθαρού δανεισμού τους στη ζώνη του ευρώ, με τις ίδιες εξαιρέσεις. Το επιτόκιο για τα TLTROs θα καθοριστεί κατά τη διάρκεια, με το βασικό επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος που επικρατεί κατά το χρόνο της αφομοίωσης του δανείου, συν ένα σταθερό περιθώριο 10 μονάδων βάσης. Ξεκινώντας 24 μήνες μετά από κάθε TLTRO, οι αντισυμβαλλόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν τις επιστροφές. Μια σειρά διατάξεων θα έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ότι τα κεφάλαια που στηρίζουν την πραγματική οικονομία. Ο αντισυμβαλλόμενοι που δεν έχουν εκπληρώσει ορισμένες προϋποθέσεις που αφορούν τον όγκο του καθαρού δανεισμού τους στην πραγματική οικονομία θα πρέπει να αποπληρώσουν τα δάνεια το Σεπτέμβριο του 2016.

Επιπλέον , το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να επεκτείνει τα κριτήρια επιλεξιμότητας των πρόσθετων περιουσιακών στοιχείων ως εγγύηση, ιδίως στο πλαίσιο του συμπληρωματικού πλαισίου πιστωτικών απαιτήσεων, τουλάχιστον μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2018.

Τέταρτον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εντείνει τις προπαρασκευαστικές εργασίες που σχετίζονται με άμεσες αγορές στους εγγυημένους τίτλους (asset-backed securities) για να ενισχύσει τη λειτουργία του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, το Ευρωσύστημα θα εξετάσει την αγορά απλών και διαφανών ABS με υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούνται από αξιώσεις.

Πέμπτον, η ΕΚΤ αποφάσισε να συνεχίσει να διενεργεί δημοπρασίες σταθερού επιτοκίου με πλήρη κατανομή για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο, και τουλάχιστον μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016. Επιπλέον, αποφάσισε να διενεργεί πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης τριών μηνών.


Αρέσει σε %d bloggers: