ΟΧΙ μέχρι τη νίκη-100% ανατροπή των μνημονίων

kdrpΤο 3ο μνημόνιο όπως συμφωνήθηκε από την κυβέρνηση και το κουαρτέτο των δανειστών είναι βάρβαρο, αντεργατικό και αντιλαϊκό όπως και τα δύο προηγούμενα!

Η συμ­φω­νία της κυ­βέρ­νη­σης με τους δα­νει­στές που για μια ακόμη φορά οδεύ­ει στο να συ­ζη­τη­θεί στα γρή­γο­ρα στη βουλή οδη­γεί σε νέες μειώ­σεις τις συ­ντά­ξεις, κα­ταρ­γεί όλα σχε­δόν τα ασφα­λι­στι­κά δι­καιώ­μα­τα, αυ­ξά­νει τη φο­ρο­λο­γία


για τα φτωχά λαϊκά στρώ­μα­τα (ερ­γά­τες, αυ­το­α­πα­σχο­λού­με­νους, αγρό­τες), ανοί­γει το δρόμο για το ξε­πού­λη­μα και την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση των λι­μα­νιών και των αε­ρο­δρο­μί­ων.

Είναι ένα μνη­μό­νιο που για μια ακόμη φορά βάζει σε προ­τε­ραιό­τη­τα τη σω­τη­ρία των τρα­πε­ζών και του με­γά­λου κε­φα­λαί­ου και την εξυ­πη­ρέ­τη­ση του χρέ­ους και όχι τις ερ­γα­τι­κές και λαϊ­κές ανά­γκες. Είναι ένα σκλη­ρό μνη­μό­νιο που αν εφαρ­μο­στεί οδη­γεί στην πλήρη εξα­θλί­ω­ση τους φτω­χούς, τους συ­ντα­ξιού­χους, τους άνερ­γους, τη νε­ο­λαία.

Η μάχη ενά­ντια στο νέο μνη­μό­νιο ξε­κι­νά­ει από τη βουλή και θα συ­νε­χι­στεί με τους αγώ­νες μας σε κάθε χώρο ερ­γα­σί­ας, σε κάθε γει­το­νιά. Όλοι όσοι στη­ρί­ξα­με τo ΟΧΙ στο δη­μο­ψή­φι­σμα του Ιούλη έχου­με να ορ­γα­νώ­σου­με και αυτή τη μάχη.

Το Κόκ­κι­νο Δί­κτυο στο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ καλεί όλους τους ερ­γα­ζό­με­νους, όλα τα μέλη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ να συμ­με­τέ­χουν στην κι­νη­το­ποί­η­ση που πραγ­μα­το­ποιούν τα συν­δι­κά­τα στο Σύ­νταγ­μα την Πέμ­πτη 13 Αυ­γού­στου στις 20.00, κατά τη διάρ­κεια της ψή­φι­σης του μνη­μο­νί­ου 3 στη βουλή.

Κόκ­κι­νο Δί­κτυο στο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ
Αρέσει σε %d bloggers: