Επιμένουμε αντιμνημονιακά (video)

Untitled4

Στο κατάμεστο θέατρο της ΑΣΟΕΕ με πλήθος παρεμβάσεων και τοποθετήσεων αγωνιστριών και αγωνιστών της αριστεράς πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκδήλωση του Κόκκινου Δικτύου με τίτλο «Επιμένουμε: ΡΙζοσπαστικά -Αντιμνημονιακά – Αριστερά».

Η εκ­δή­λω­ση ξε­κί­νη­σε με τα βι­ντε­ο­σκο­πη­μέ­να μη­νύ­μα­τα που μας έστει­λαν ο Μι­γκέλ Ουρ­μπάν ευ­ρω­βου­λευ­τής του Podemos και ηγε­τι­κό στέ­λε­χος της Αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κής Αρι­στε­ράς στην Ισπα­νία, ο Ολι­βιέ Μπε­ζαν­σε­νό ηγε­τι­κό στέ­λε­χος του NPA στη Γαλ­λία, και ο Φραν­σέ­σκο Λο­κα­ντό­ρε από την Sinistra Anticapitalista της Ιτα­λί­ας

Στην εκ­δή­λω­ση πα­ρευ­ρεύ­θη­καν πλή­θος αγω­νι­στών-τριων από όλο το φάσμα της αρι­στε­ράς και των κοι­νω­νι­κών κι­νη­μά­των, μέλη της Νε­ο­λαί­ας του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, βου­λευ­τές και βου­λεύ­τριες που ψή­φι­σαν ΟΧΙ.

Ακο­λου­θούν φω­το­γρα­φί­ες, ενώ τις επό­με­νες μέρες θα ανέ­βουν απο­σπά­σμα­τα των ομι­λιών σε video καθώς και γρα­πτά απο­σπά­σμα­τα των ομι­λιών.

Ευ­χα­ρι­στού­με όλες και όλους τους αγω­νι­στές και τις αγω­νί­στριες που δού­λε­ψαν για την επι­τυ­χία της εκ­δή­λω­σης και συ­νε­χί­ζουν δυ­να­μι­κά σε κάθε γει­το­νιά και πόλη για το δυ­νά­μω­μα της Λαι­κής Ενό­τη­τας

Δείτε τα video:


Αρέσει σε %d bloggers: