Σπίτια σε Ηλεκτρονικό πλειστηριασμό για τρεις ημέρες την εβδομάδα βγάζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών πλειστηριασμών τρεις ημέρες την εβδομάδα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή προβλέπει το πολυνομοσχέδιο «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Με το πολυνομοσχέδιο τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ώστε να επιτρέπεται η διενέργεια πλειστηριασμών και με ηλεκτρονικά μέσα. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί θα διενεργούνται από πιστοποιημένους συμβολαιογράφους μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού, η κυριότητα διοίκησης και διαχείρισης των οποίων θα ανήκει στους κατά τόπους συμβολαιογραφικούς συλλόγους. Στους δε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς θα λαμβάνουν μέρος υποψήφιοι πλειοδότες κατόπιν πιστοποίησής τους.

Αναλυτικά, από το άρθρο 59 του πολυνομοσχεδίου προκύπτουν τα εξής:
  • Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί διενεργούνται ημέρα Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή, από τις 10:00 π.μ. έως τις 14.00 ή από τις 14.00 έως τις 18:00. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς κατά το τελευταίο λεπτό του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, ήτοι από ώρα 13:59:00 έως 13:59:59 ή από ώρα 17:59:00 έως 17:59:59 δίδεται αυτόματη παράταση πέντε λεπτών.
  • Για κάθε προσφορά που υποβάλλεται κατά το τελευταίο λεπτό της παράτασης, δίδεται νέα αυτόματη παράταση πέντε λεπτών, εφόσον υποβληθεί μεγαλύτερη προσφορά. Οι παρατάσεις μπορούν να συνεχισθούν για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο ωρών από την ορισθείσα ώρα λήξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οπότε ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής προσφορών.
  • Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός διενεργείται με επιμέλεια του συμβολαιογράφου της περιφέρειας του τόπου όπου έγινε η κατάσχεση, ο οποίος ορίστηκε για τον πλειστηριασμό. Ο πλειστηριασμός διενεργείται ενώπιον του ίδιου συμβολαιογράφου που ορίστηκε αρχικά και στην περίπτωση πολλαπλών κατασχέσεων.
  • Εφόσον τα κατασχεμένα πράγματα βρίσκονται στην περιφέρεια περισσότερων ειρηνοδικείων, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός διενεργείται, κατ’ επιλογή του επισπεύδοντος, στην περιφέρεια οποιοσδήποτε εκ των άνω ειρηνοδικείων.
  • Αρμόδιο για την επίλυση των διαφορών που αναφύονται από τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού είναι το δικαστήριο της έδρας του συμβολαιογράφου.

Με πληροφορίες από  CΝΝ

Αρέσει σε %d bloggers: